Skip to content

Lê Hoàng Châu

Lê Hoàng Châu: Bà Lê Hoàng Châu là một doanh nhân nổi tiếng và là Chủ tịch công ty Nhadatmyphuoc3.vn. Bà đã có nhiều năm kinh nghiệm và đóng góp lớn cho ngành bất động sản tại Việt Nam. Bà cũng là một nhà hoạch định chính sách và là người đại diện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

픽시브 상습 1등러가 말해주는 진짜 업계 이야기 #1

픽시 브일러스트: 인기 일러스트 앱으로 자신만의 예쁜 그림들을 만들어보세요!

픽시 브 일러스트는 픽시브(Pixiv)라는 일본의 인기 일러스트 커뮤니티 사이트에서 활동하는 작가들이 올린 일러스트 작품을 말합니다. 픽시 브 일러스트는 다양한 주제와 스타일의 작품들이 올라와 있어서 많은… Read More »픽시 브일러스트: 인기 일러스트 앱으로 자신만의 예쁜 그림들을 만들어보세요!